เข้าสู่ระบบ

รวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์

เงินสะสม
เงินฌาปานกิจ
สมาชิกกู้ยืม
วัตถุประสงค์ของกองทุน
1 สนับสนุนการทำธุรกิจของสมาชิกให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม
2 สร้างระบบการออมเงินจากการใช้สินค้า
3 ทำให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระบบของกองทุน-กู้ยืม
4 สร้างกองทุนฌาปนกิจ
5 สนับสนุนธุรกิจของสมาชิก

ดร.เรืองชัย ประเสริฐสังข์
ประธานกรรมการบริหาร
สินค้าน่าซื้อ...จากสมาชิก
ดูสินค้าทั้งหมด
คุณสมบัติของผู้ขอเข้าเป็นสมาชิก
1. เฉพาะสมาชิกในระดับ Super star และ VIP
2. เป็นผู้บรรลุนิติภาวะ
3. เป็น....
4. เป็นผู้มีลักษณะนิสัยดี
5. มิได้เป็น....
สมัครสมาชิก
สมาชิกทั้งหมด  1395 คน รายงานผู้เสียชีวิต