การกู้เงิน
คุณสมบัติ    
การกู้เงินของสมาชิกบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของประธานบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์เท่านั้น