กรณีผู้เสียชีวิตคุณสมบัติครบ
1 บุคคลทั่วไปมีระยะเวลารอคอยครบ 180 วันนับจากวันสมัคร
2 ผู้มีอายุครบ 75 ปีในวันสมัคร ระยะเวลารอคอยครบ 365 วัน
จะปรากฏชื่อในรายการข้างล่างนี้
(หัก 10 บาทจะตัดทุกบัญชี เช่น 900 คน เป็นเงิน 9,000 บาท
เพื่อนำเงินช่วยฌาปนกิจ มอบให้ผู้รับผลประโยชน์)
ลำดับ
ชื่อผู้เสียชีวิต
วันสมัคร
วันบันทึก
>180วัน
รับเงิน
0
เช่น นายสมมุติ เสียชีวิต
1/02/64
1/02/65
365
9,000