ฌาปนกิจ
คุณสมบัติ    
1.ต้องเป็นสมาชิกบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์อย่างสมบูรณ์      
2.เงินสมทบกองทุนฌาปนกิจของสมาชิกต้องมาจากการซื้อสินค้าน้ำมันนวดสมุนไพรตราจระเข้เท่านั้น(ซื้อสินค้าน้ำมันนวดสมุนไพรตราจระเข้ 1 กล่องทางบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะคืนเงินให้กับสมาชิกที่ซื้อสินค้านั้นจำนวน 200 บาทเงิน 200 บาทนี้จะนำไปเป็นเงินสมทบกองทุนฌาปนกิจทั้งหมด 200 บาท)    
3.เงินสมทบกองทุนฌาปนกิจของสมาชิกจะต้องมีเงินสมทบไม่น้อยกว่า 600 บาทในบัญชีของสมาชิกเพื่อให้สอดคล้องกับการหักเงินสมทบให้กับสมาชิกที่เสียชีวิต    
4.เมื่อสมาชิกมีการเสียชีวิตทางบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะหักเงินสมทบจากบัญชีของสมาชิกนั้น ศพละ10บาท โดยระบบของบริษัทจะทำการหักเงินบัญชีสมทบของสมาชิกเองและจะแจ้งให้กับสมาชิกทราบเป็นครั้งครั้งไป      
5.การคุ้มครองและการได้รับเงินฌาปนกิจ      
5.1.สมาชิกจะได้รับการคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่สมัครเป็นสมาชิกทั้งนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากท่านประธานบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์เท่านั้น    
5.2.เป็นสมาชิกบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์ไม่น้อยกว่า 180 วัน(สมาชิกในกลุ่มฌาปนกิจบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์เท่านั้น)
5.3.สมาชิกได้รับเงินฌาปนกิจในกรณีที่เสียชีวิตทุกกรณี     5.4.บริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะหักเงินฌาปนกิจของสมาชิกที่เสียชีวิตร้อยละ 20% เพื่อเป็นค่าดำเนินกิจการของบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์    
5.5.เมื่อสมาชิกเสียชีวิตให้ทายาทรีบแจ้งให้ทางบริษัททราบโดยเร็วและมีใบมรณะบัตรพร้อมเอกสารเพื่อรับเงินฌาปนกิจทางบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมุนไพรอินเตอร์จะดำเนินตามระเบียบของบริษัทและนำเงินไปมอบให้กับทายาทในวันที่มีการประชุมเพลิงต่อไป    
5.6.ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิตจะต้องเข้ามาเป็นสมาชิกบริษัทรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์จะอนุญาตให้ทายาทของสมาชิกที่เสียชีวิต เป็นสมาชิกรวมพลังเครือข่ายสมาคมสมุนไพรอินเตอร์ในรหัสสมาชิกเดิมได้ และรหัสเดิมของบริษัทสมุนไพรอินเตอร์ได้ด้วย